Política de Privacitat

Helena Lloret Gómez garanteix com a objectiu bàsic la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, complint amb la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12/1999 ) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  1. Titularitat del fitxer

Helena Lloret Gómez, amb domicili en Carrer Castaños 3, baix 2 08302 Mataró (Barcelona), amb C.I.F. 38882410J, és l’entitat titular de fitxers on s’incorporen dades de caràcter personal, obtinguts per mitjà de la prestació dels seus serveis per al compliment de la relació contractual establerta en les relacions de comerç electrònic, la tramesa d’informació publicitària i promocional relativa als serveis; no sent els mateixos utilitzats per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals han estat recollides. Així mateix, és la responsable del tractament dels mateixos. Aquests fitxers estan degudament inscrits en el Registre de l’Agència espanyola de protecció de dades, tal com exigeix ​​la normativa en aquesta matèria.

  1. Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que formen part dels fitxers d’Helena Lloret Gómez, són tractats i actualitzats, perquè els mateixos siguin pertinentment adequats i estrictament necessaris per a la finalitat amb la qual són recaptats.
Helena Lloret Gómez garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i integritat de les dades personals que conté, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, i els riscos als quals estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

  1. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a Helena Lloret Gómez, amb domicili en Carrer Castaños 3, baix 2 08302 Mataró (Barcelona), amb C.I.F. 38882410J o mitjançant el mail (ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC). Atès el caràcter personalíssim d’aquests drets, serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat. No es revelaran dades personals a cap tercer, llevat que l’usuari hagi atorgat el seu consentiment a aquests efectes, o es doni algun dels supòsits legals que permetin tal revelació.

  1. Seguretat en els accessos

L’accés a les pàgines a través de les quals el client d’Helena Lloret Gómez tracti amb dades personals, es realitza a través d’una línia segura a causa dels mètodes d’encriptació de les dades utilitzades per a aquest efecte.

  1. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions que es derivin de la prestació dels serveis continguts al portal, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola en virtut de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 47/2002 de 21 de desembre de reforma de la Llei 7/1996 de 15 de gener, d’ordenació del Comerç Minorista, la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i el Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refutat de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

Per a qualsevol dubte o consulta pot dirigir-se a:

Helena Lloret Gómez   C.I.F.: 38882410J

Direcció: Carrer Castaños 3, baix 2 08302 Mataró (Barcelona)

Contacto: hola@helenalloretart.com

Teléfono: (NÚMERO DE TELÉFONO)